Mia

www.art-by-mia.com, on blogspot and Facebook page

Mia1
Two Spirits

Mia2
Anatomy of a Somnambulist

Mia3
The Four Seasons

Mia4
Down the Rabbit Hole

Mia5
Snow White’s Sonata

Mia6
Wish Upon a Star