Alexandra Mihale – Living the Dream

Alexandra Mihale – Living the Dream

 

“Living the dream” este un proiect fotografic documentar despre cea mai veche comunitate de români din Statele Unite. Proiectul portretizeaz? via?a ?i cultura româneasc? din zona metropolitan? a ora?ului Cleveland.

Primii imigran?i români s-au stabilit aici la sfâr?itul secolului XIX. Majoritatea proveneau din Transilvania ?i veniser? s? munceasc? în fabricile de o?el. Atunci, ca ?i acum, românii au descoperit în America o alternativ? la restric?iile sociale, politice ?i economice din România.

În Cleveland s-a construit prima biseric? ortodox? din America în 1904 ?i tot aici a fost publicat ?i primul ziar românesc America, iar în fiecare var? are loc Festivalul Românesc.

Fie c? au imigrat la sfâr?itul secolului XIX în c?utarea unei slujbe sau c? au fugit în timpul regimului comunist, to?i imigran?ii români vor s? tr?iasc? visul American. Pentru fiecare dintre ei acest lucru înseamn? ceva diferit. Poate însemna îmbog??irea sau ob?inerea unei educa?ii. Consulul român, Alin Ro?ca, explic? cel mai bine lucrul acesta:

“America înseamn? un nou început. ?ansa de a te reinventa în termenii ale?i de tine. Po?i s? vezi adev?rata ta valoare ?i s? i?i descoperi limitele.”

Primele fotografii au fost realizate în ianuarie 2011, iar perioada de documentare s-a încheiat în august 2012. “Living the Dream” este proiectul de dizerta?ie pentru Ohio University, al fotografului documentar, Alexandra Mihale.

Expozi?ia, realizat? în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite la Bucure?ti, va avea vernisajul joi, 4 iulie la Sala Acvariu a Muzeului Na?ional al ?aranului Roman ?i va putea fi vizitat? pân? pe 14 iulie 2013. O dat? cu expozi?ia se lanseaz? ?i albumul care înso?e?te proiectul.

Mihale1

Cu toate c? Cleveland are una dintre cele mai mari parade de ziua Sfântului Patrick, românii prefer? s? se strâng? la casa unuia dintre ei pentru un gr?tar.

Although Cleveland has a big parade for St Patrick’s Day, the Romanians prefer not to go uptown, but to gather at somebody’s house to grill out and spend time with each other.

Living the Dream is a documentary project about the oldest Romanian community in the US. The project portrays the daily life of the Romanians settled in Cleveland area.

The first Romanians that settled in Cleveland in the late 1800s were solitary immigrants in search of work in the steel factories. Then and now the Romanians found in America an alternative to the restrictive social, political, and economic possibilities in their homeland.

The first Orthodox Church in America was built in 1904 and in the following years the first Romanian newspaper America was published. Every summer the Romanian Festival takes place at St. Mary Orthodox Church.

Whether they came in the late 1800’s in search for a job or to escape the communism regime, all the Romanian immigrants want to live “the dream”. This can mean anything from making a fortune to getting a free education, but as the Romanian consular, Alin Rosca, says:

“America means a new beginning. You get the chance to reinvent yourself in the terms that you pick. You can see how much you are worth and discover your limits.”

The project was shot over the course of more than one year and the first photographs were taken in January 2011. “Living the Dream” is the photographer’s master’s project for Ohio University.

The exhibition, made in partnership with the US Ambassy in Bucharest, will take place Thursday, July 4th in the Aquarium Hall at the Romanian National Peasant Museum. The exhibition will be open till July 14 2013. The photobook “Living the Dream” will also be available starting July 4th.

Alexandra Mihale

Mihale2

Lucre?ia Stoica s-a n?scut în Statele Unite în 1922 ?i a pus cariera pe primul plan toat? via?a. “Am avut o via?? minunat? pentru c? am avut norocul s? am aceea?i slujb?, care mi-a pl?cut imens, timp de 42 de ani”, spune Stoica. Recent ?i-a aruncat toate fotografiile pentru c? nu are rude în via?? ?i nu crede c? au vreo valoare pentru cineva. În mai 2011, realiz?rile ei ca director executiv al International Service Center au fost recunoscute când a fost inclus? în Cleveland Hall of Fame.

Lucretia Stoica was born in the US in 1922 and has been a career woman all her life. “I had a wonderful life because I had the luck to have the same job?for 42 years that I loved immensely”, said Stoica. Since she doesn’t have any living relatives, she recently threw away all her photos, believing there were no longer of value to anyone. In May 2011 her accomplishments as the executive director of International Services Center were celebrated as she entered Cleveland Hall of Fame.

Mihale3

Nelu Talpa is a member of one of the largest Romanian families spread throughout the US. He came to America in the 70’s. “I didn’t know English when I came here and I only learned it to get my citizenship and to get around, but besides that I don’t need it”, says Talpa.

Nelu Talp? este unul dintre membrii celei mai mari familii de români din Statele Unite. A imigrat în America în anii 70. ”Nu ?tiam englez? cand am venit. Am înv??at doar cât s? m? descurc ?i s? imi iau cet??enia, dar în afar? de asta nu îmi trebuie”, spune Talp?.

Mihale4

Paul Popa a primit green card-ul la începutul lunii februarie 2011. “Am locuit ilegal aici timp de trei ani. Atât de mult mi-am dorit America. În tot acest timp am reu?it s? între?in o cas? ?i dou? ma?ini.” Popa are un copil in România pe care sper? s? îl aduc? în America.

Paul Popa got his green card at the beginning of February 2011. “I lived here illegally for three years. That’s how much I wanted America. I managed to maintain a house and two cars he said. Popa has a child back in Romania that he hopes to bring to America.

Mihale5

M?d?lina Bucurescu-Berbec are trei ani ?i este singur? la p?rin?i ?i de cele mai multe ori familia îi îndepline?te dorin?ele.

Madalina Bucurescu-Berbec, 3 yo is an only child and usually the family members grant most of her wishes. Her mother bought her new batteries for the toy car.

Mihale6

Actorii repetet? pentru piesa “13 Most American Dreams” (“13 dintre cele mai americane vise”) care a avut premiera în mai 2012. Piesa a inclus scene de nuditate. P?rintele de la biserica Sfânta Maria este sup?rat c? piesele puse în scen? în vechea cl?dire a biserici sunt experimentale ?i sper? ca într-o zi biserica s? aib? suficien?i bani pentru a cump?ra cl?direa înapoi de la Teatru.

The actors are rehearsing the play “13 Most American Dreams” that premiered in May 2012. The play included nudity. The priest at St. Mary is very upset that the plays rehearsed in the old church building are experimental and hopes that some day they will have the money to buy back the building from the Theater.

Mihale7

Dancers get ready and practice before going on stage at the Romanian festival. The festival is a tradition for the community and takes place every summer in August at St. Mary’s Orthodox Church.

Dansatorii exerseaz? ?i se preg?tesc pentru a intra pe scen? la Festivalul Românesc. Festivalul e o tradi?ie pentru comunitate ?i are loc în fiecare an în august în curtea bisericii Sfânta Maria.

Mihale8

Fabian Barbolovici are propria pizzerie de 15 ani ?i angajeaz? doar români. E modul lui de a face bine comunit??ii ?i, în plus, e mult mai u?or de comunicat, într-o singur? limb?, spune el. “O mul?ime de ingineri, doctori ?i arti?ti au lucrat aici la început”, spune Barbolovici.

Fabian Barbolovici has owned his own pizza restaurant for 15 years and he only hires Romanians. It’s his way of giving back to the community and he says it makes it easier to communicate in one language in the working environment. “A lot of engineers, doctors and artists have worked here in this pizza place at first”, says Barbolovici.


Alexandra Mihale is a Romanian photographer who graduated the School of Visual Communication, Ohio, in 2011 and currently she lives in Bucharest. Her exhibition “Living the Dream” will have its opening on July 4th in Romania, at Muzeul Taranului Roman. Follow the Facebook event for more details.

afis_Living the Dream